တၚ်နၚ်ပရိုၚ်ဝါပ်သာက် သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုၚ်၊ ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါၚ်ဂီုကၠီုဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ။

မုက်ဝါပ်သာက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဍုၚ်မလေဝ်ယှာဝွံ ရန်တၟံကဵု ဂွံရီုဗၚ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုၚ်၊ ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါၚ်ဂီုကၠီု ဂွံလုပ်ဗှ်တၚ်နၚ်ပရိုၚ်နွံပၟိက် စပ်ကဵုပရေၚ်ဂီုကၠီု၊ သီုကဵုပရေၚ်အရီုဗၚ် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ။

လၟုဟ်ဝါပ်သာက်ဏံဝွံ အဃောနွံဒၟံၚ် ပ္ဍဲလၟေၚ်ကမၠောန် ဂွံဇၞော်မောဝ်တိုန် ဂွံစိုပ်ဒတုဲဂှ် ဆက်ကၠောန်အာမံၚ် မဒှ်ရောၚ်။ ပြဟ်ပြဟ်ဏံ ပ္ဍဲဝါပ်သာက်ဏံဝွံ တၚ်နၚ်ပရိုၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်မ္ဂး နကဵုဘာသာအၚ်္ဂလိက် ကလိဂွံမာန်ရောၚ်။ သွက်ကဏ္ဍသီုဖအိုတ်ဂမၠိုၚ် ဂွံကလိဂွံဘာသာ ပဵုတုဲဂၠိုၚ်မာန်ဂှ် ပွမကၠာဲဘာသာဝွံ ပိုဲတအ်ဆက်ကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန်ဖုဟ် မဒှ်ရောၚ်။ 

ပရူပရာပဵုတုဲ လုပ်သုၚ်စောဲဒှ်ဒတုဲဖဵု သွက်ကောန်ဒဒှ်ဒိုက်ဂမၠိုၚ် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါၚ်ဂီုကၠီုဂမၠိုၚ်ဝွံ ဗွဲအဆက်အဆက် ကလေၚ်ထပ်ပ္တိုန်ကဵုပၠန်ရောၚ်။ ဒဒှ်မအေၚ်ဒုၚ်ကဵုဂှ် တၚ်ဂုဏ်ဗွဲမလောန်ရ။

တၚ်နၚ်ပရိုၚ် လ္တူဝါပ်သာက်ဏံ သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုၚ်၊ ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါၚ်ဂီုကၠီု ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်မလေဝ်ယှာဂမၠိုၚ်ကီု၊ နကဵု UNHCR ကၟိန်ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ ရေၚ်တၠုၚ်ချူပ္တိုန်မံၚ်ရောၚ်။